Cerrar

es | val   

Quins drets tenen els autònoms depenents?

Preguntes freqüents Treballadors Autònoms

Publicado por rafae
viernes, 27 de marzo de 2015 a las 19:07

Sens dubte, un dels grans avantatges que va introduir la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom (LETA) va ser el reconeixement i la regulació legal de la figura del treballador autònom econòmicament depenent (TRADE), la qual tenia com a finalitat poder dotar d'una major protecció un col·lectiu considerat com al més vulnerable de tots els treballadors autònoms, ja que depèn d'un sol client. En la pràctica el TRADE és una figura que està a mig camí entre el treballador autònom clàssic i el treballador per compte d’un altre.

Segons el que es disposa a l’article 11.1 del LETA, «Els treballadors autònoms econòmicament depenents són aquells que realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de manera habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client, del qual depenen econòmicament per percebre d'ell, almenys, el 75 % dels seus ingressos per rendiments de treball i d’activitats econòmiques o professionals». 

Així mateix, per tal de reunir la condició de TRADE, l’art. 11.2 LETA exigeix que de manera simultània es complisquen els següents requisits:

a) No tindre al seu càrrec treballador per compte d’un altre ni contractar o subcontractar part o tota l’activitat amb tercers, tant respecte de l’activitat contractada amb el client del qual depèn econòmicament com de les activitats que poguera contractar amb altres clients.

b) No executar la seua activitat de manera indiferenciada amb els treballadors que presten servicis baix qualsevol modalitat de contractació laboral per compte del client.

c) Disposar d’infraestructura productiva i material propis, necessaris per a l'exercici de l'activitat i independents dels del seu client, quan en esta activitat siguen rellevants econòmicament.

d) Dur a terme la seua activitat amb criteris organitzatius propis, sense perjudici de les indicacions tècniques que poguera rebre del seu client.

e) Percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seua activitat, d’acord amb el pactat amb el client i assumint risc i ventura d’aquell.

 

Quan als requisits necessaris per a reunir la condició de TRADE, en el LETA s'estableixen les següents excepcions:

1.- La disposició addicional onzena disposa que els Treballadors Autònoms del sector del Transport únicament hauran de reunir els requisits de l’article 11.2 i 11.2 a) d'ella.

2.- La disposició addicional dinovena disposa que els Agents comercials que, «actuant com a intermediaris independents, s’encarreguen de manera continuada o estable i a canvi de remuneració, de promoure actes o operacions de comerç per compte d'un altre, o a promoure'ls i concloure'ls per compte i en nom d'uns altres, als efectes de ser considerats treballadors autònoms econòmicament depenents, no se'ls aplicarà el requisit d'assumir el risc i ventura d'estes operacions, contemplat a l'article 11, apartat 2, lletra e)».

3.- El Reial Decret 197/2009 de 23 de febrer que desenvolupa el LETA estableix que els Agents d’Assegurances en relació amb els requisits de disposar d’infraestructura i organització pròpies de l’Art. 11.2 als seus apartats c i d no es considerarà econòmicament rellevant «la documentació, el material, l'ús d'instruments o ferramentes, incloses les telemàtiques que l'entitat asseguradora proporcione als agents d'assegurances. Així mateix, es consideraran «indicacions tècniques» les relacionades amb la seua activitat i «les que deriven de la normativa interna de la seua subscripció i de cobertura de riscos de l’entitat asseguradora, de la normativa d'assegurances privades, de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, de blanqueig de capitals o altres disposicions d'obligat compliment».

 

D’altra banda, segons assenyala l’apartat bis de l’Article 11, per tal d’obtindre el reconeixement de la condició de treballador autònom econòmicament depenent, «El treballador autònom que reunisca les condicions establides podrà sol·licitar al seu client la formalització d’un contracte de treballador autònom econòmicament depenent a través d’una comunicació fefaent. En cas que el client es negue a la formalització del contracte, o quan passat un mes des de la comunicació no s'haja formalitzat el contracte, el treballador autònom podrà sol·licitar el reconeixement de la condició de treballador autònom econòmicament depenent davant dels òrgans jurisdiccionals de l'ordre social».

Així mateix, segons assenyala l’article 12.1, «El contracte per a la realització de l’activitat professional del treballador autònom econòmicament depenent celebrat entre este i el seu client es formalitzarà sempre per escrit i s’haurà de registrar a l’oficina pública corresponent». “

 

Quant als drets específics, el TRADE tindrà dret a:

1.- Interrupció de la seua activitat anual de 18 dies hàbils, sense perjudici del fet que este règim puga millorar-se mitjançant contracte entre les parts o mitjançant acords d’interés professional.

2.- Dret a la percepció d’una indemnització quan la resolució del contracte es produïsca per voluntat del client sense causa justificada.

3.- Exercir possible accions legals per la via de la Jurisdicció Social en llos de per la Jurisdicció Mercantil.

Per últim, cal afegir que els TRADES tenen l’obligació de subscriure la cobertura de contingències professionals i que en relació a la prestació per cessament d’activitat després de l’última modificació legislativa, ja no se’ls exigirà tindre els seus contractes registrats, de manera que a partir d’ara serà suficient poder demostrar que almenys el 75 % dels seus ingressos depenien d’un únic client.

 

FONT

Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom (LETA)

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.t2.html

3.280 visitas

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte toda la funcionalidad y una mejor experiencia, obtener estadísticas de tráfico, analizar el uso de la web y mejorar nuestros servicios.
Tienes disponible aquí nuestra política de cookies.
Puedes aceptar todas nuestras cookies pulsando el botón 'ACEPTAR' o configurar aquí tus preferencias.

Estrictamente necesarias +

Estas cookies son necesarias ya que permiten que el sitio web funcione correctamente, no se pueden desactivar.

Estadísticas +

Son las cookies que utilizamos exclusivamente con fines estadísticos para poder analizar cómo los usuasrios hacen uso de la web. Recopila información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Activar estas cookies nos permite seguir mejorando.

Funcionales +

Estas cookies son necesarias para el intercambio y presentación de contenidos de plataformas externas como youtube o de redes sociales como facebook, twitter o linkedin.

Marketing y publicidad +

Estas se utilizan para crear perfiles de usuario y analizar la efectividad de campañas publicitarias o para rastrear al usuario en un sitio web o en varios sitios web con fines de marketing similares..

GUARDAR AJUSTESACEPTO